ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ 216 ล 2 ชั้น 16 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2539
งบประมาณ : 8,399,996
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ 216 ค 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2524
งบประมาณ : 1,850,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ 216 ค 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2526
งบประมาณ : 1,850,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/26 1 ชั้น 1 หน่วย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2526
งบประมาณ : 1,850,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุม แบบ 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2542
งบประมาณ : 4,300,004
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบกึ่งถาวร หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2545
งบประมาณ : 1,080,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 203/26 3 หลัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2524
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 205/27 2 หลัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2526
งบประมาณ : 251,999
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 205/26 1 หลัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2560
งบประมาณ : 580,000
เพิ่มเติม..