สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
“สี  เหลืองฟ้า”
สีเหลือง  หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม
สีฟ้า      หมายถึง ความฉลาด มีไหวพริบและวิสัยทัศน์กว้างไกล 
อักษรย่อโรงเรียน
ด.ว.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นตะแบก
คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำชุมชน