คณะผู้บริหาร

นายวิษณุกร จันทรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา(โทร0910198377)
เบอร์โทร : 0910198377

นายเดชา คเณศโยธิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทิพวรรณ สุวรรณไตรย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศุภลักษณ์ ภูนาโคก
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานฯ(โทร0896302883)

นางผกามาศ ช่างถม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ(โทร0864149939)

นางสุนันทา หาคุ้มคลัง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักเรียน(โทร0901821823)

นายรณชัย มีระหงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป(โทร-)

นางกาญจนา ณ หนองคาย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล(โทร-)