วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)

“สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งสู่มาตรฐานสากล”
ปรัชญา

นตฺถิปญฺญา  สมาอาภา  
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี