ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนดงหลวงวิทยา ตั้งอยู่ที่  204  หมู่  4  ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวอำเภอดงหลวง โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย
นายประสิทธิ์  เอี่ยมประชา เป็นประธาน (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง) ร่วมกับพ่อค้า ประชาชนพร้อมกันเสนอขอตั้งโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาอนุญาตให้ตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2522  ชื่อว่า “โรงเรียนดงหลวงวิทยา” สังกัดกรมสามัญศึกษา บนพื้นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 48  ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา และโรงเรียนดงหลวงวิทยาได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม2522 รับนักเรียน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  20  คน มีนายบุญช่วย ดวงลาปา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก และมีครู-อาจารย์ทั้งหมด  3  คน 
          ปี  พ.ศ.  2522  ได้เข้าร่วมโครงการมัธยมศึกษาเปิดใหม่
      ปี  พ.ศ.  2530  ได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
      ปี  พ.ศ.  2532  ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบท
      ปี  พ.ศ.  2548  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
      ปี  พ.ศ.  2549  ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1
      ปี  พ.ศ.  2550 -  2551   ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทาน  ขนาดกลาง 
      ปี  พ.ศ.  2554   ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่าน ระดับดี
      ปี  พ.ศ.  2555  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
      ปี  พ.ศ.  2555   ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากกระทรวงศึกษาธิการ
      ปี พ.ศ.   2556   ได้รับรางวัลห้องสมุดต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับดีเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง
      ปี พ.ศ.   2556   ผ่านการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
      ปี พ.ศ.   2556   ผ่านการประเมินการคงสภาพโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1
      ปี พ.ศ.   2556   ชนะเลิศโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 22 ระดับดีเยี่ยม
      ปี พ.ศ.   2556   ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมนำวิชาการโรงเรียนในฝัน ระดับ ดีเยี่ยม
      ปี พ.ศ.   2556   ได้รับโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุขจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
          ปี พ.ศ.  2557   ได้รับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ระดับดีเด่น  โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด  จากกระทรวงศึกษาธิการ
          ปี พ.ศ.  2557   ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ระดับดีเด่น  ประเภทบุคคล  โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด  จากกระทรวงศึกษาธิการ
          ปี พ.ศ.  2557   ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับโล่รางวัลMOE  AWARDS  ประเภทบุคคล  สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  จากกระทรวงศึกษาธิการ
          ปี พ.ศ.  2558ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่น  ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จากเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม
          ปี พ.ศ.  2558   ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น  ประเภทอุปนายกหรือผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น  จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
ปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอนประเภทสหศึกษาในระดับชั้น  ม.1 – ม.6 

แผนผังโรงเรียน