พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่มาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 3. พัฒนาส่งเสริมการบริการแหล่งเรียนรู้  ICT ให้ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 4. พัฒนาคุณภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ
 5. จัดการศึกษาบนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ (Goal)
 1. ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
 2. ผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ  มีความเป็นเลิศมุ่งสู่มาตรฐานสากล
 3. แหล่งเรียนรู้ทันสมัย  บริการทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
 4. บุคลากรมีคุณภาพ  มีความสุขในการปฏิบัติงาน
 5. องค์กรภายนอก  มีส่วนร่วมสนับสนุนจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 6. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ