เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
                        สถาบันดงหลวงวิทยา                    แหล่งศึกษาวิชาสารพัน
                       เรามุ่งมาพัฒนาและสร้างสรรค์           จนผลงานลือลั่นเบ่งตระการทั่วทั้งธานี
                       เหลือง ฟ้า สวยงามตาดั่งโซ่ทอง          ที่คอยคล้องผูกมัดใจน้องพี่
                       เราคนเก่ง คนกล้า และคนดี              ชาติ ศาสน์ องค์จักรี เรานี้เทิดบูชา
                              *เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม   นำชุมชนเพื่อพัฒนา
                       เทิดเกียรติศักดิ์ศรีเหนือดวงชีวา          ความก้าวล้ำนำหน้า ประชาศรัทธาเปรมปรีดิ์
                       สถาบันดงหลวงวิทยา                     แหล่งปัญญาสง่าเลิศประเสริฐศรี
                      จะนำพาความสุขทั่วทุกชีวี                เชิดชูคุณความดีให้คงอยู่คู่แดนไทย
                                                          ( ซ้ำ * )