หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2560 
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับการจัดการศึกษา โรงเรียนดงหลวงวิทยาเป็นโรงเรียนรัฐบาลเปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 – 4 มีการจัดห้องเรียน ดังนี้

           ระดับช่วงชั้นที่ 3   ประกอบด้วย
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  5 ห้องเรียน                
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  4  ห้องเรียน
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  4  ห้องเรียน              
 
            ระดับช่วงชั้นที่ 4    ประกอบด้วย              
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน   4  ห้องเรียน              
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน   4  ห้องเรียน                           
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน   4  ห้องเรียน