ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา2564 มีนักเรียนทั้งหมด 816 คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  439 คนนักเรียนชาย 210 คน นักเรียนหญิง 229 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 377 คน  นักเรียนชาย 120 คน  นักเรียนหญิง 257 คน   จัดชั้นเรียน 25 ห้อง  แยกได้ดังนี้

แผนการจัดชั้นเรียน  ปีการศึกษา  2564
 
ระดับการศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
จำนวนนักเรียน 156 150 133 127 138 112 816


แผนการจัดชั้นเรียนเต็มรูปแบบ
 
ระดับการศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
จำนวนห้อง 5 4 4 4 4 4 25