การเผยแพร่ข้อมูล OIT ปี 2563
การเผยแพร่ข้อมูล OIT
การเผยแพร่ OIT
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
 
. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 
. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
 
. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต