คณะผู้บริหาร

นายวิชัย ช่างถม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา(โทร-)

นายเดชา คเณศโยธิน โทร.0951807587
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทิพวรรณ สุวรรณไตรย์ โทร.0961705824
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคาย โทร.0819543432
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจิรวัฒน์ คำมุงคุณ โทร.0952198060
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางศุภลักษณ์ ภูนาโคก
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานฯ(โทร0896302883)

นางผกามาศ ช่างถม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ(โทร0864149939)

นางสุนันทา หาคุ้มคลัง
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน(โทร0901821823)

นายโกสินทร์ เหง้าโอสา โทร.0814954718
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป(โทร-)