ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย ดวงลาปา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยชนะ พลรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ กุลนา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ วังคะฮาต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนอ กลางประพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายจีรชัย วังคะฮาต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายคนิม เบญมาตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-2564
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุกร จันทรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา(โทร0910198377)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564-2565
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ช่างถม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา(โทร-)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565-ปัจจุบัน