กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจารุวรรณ ใจศิริ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจิรวัฒน์ คำมุงคุณ

นางสาวกานต์พิชชา นาคจิตพิสุทธิ์

นายพัฒธนะ ผิวขำ