กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางผกามาศ ช่างถม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเทพารัตน์ ปักฤทัย

นายฉินกานจนะ เชื้อคนแข็ง

นายพิชิต อดทน

นายกิตติวัฒน์ มหาวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววารีน่าร์ ณ หนองคาย

นางสาวฐิติมา ไชยวงศ์