กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางผกามาศ ช่างถม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเทพารัตน์ ปักฤทัย

นายฉินกานจนะ เชื้อคนแข็ง

นางสาวกันตนา ชมจุมจัง

นายพิชิต อดทน