กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศุภลักษณ์ ภูนาโคก

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุนันทา หาคุ้มคลัง

นายรณชัย มีระหงษ์

นางวาสิตา ไชยเพ็ชร
ครู คศ.3

นายจีรศักดิ์ ทัศคร

นางสาวมาลัยพร คำมุงคุณ

นางน้ำฝน แสนทวีสุข

นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด

นายโกสินทร์ เหง้าโอสา

นางสาวสิริวิมล วังวงษ์

นายเสฎฐวุฒิ โสมสิทธิ์

นางศิริกร จันทโคตร

นางสาวศิริลักษณ์ วังวงค์

นางสาวทัศนีย์ โคตรพรม