กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกาญจนา ณ หนองคาย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคาย

นางปัทมาภรณ์ บุรัตน์