กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคาย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวศิศิธร พันเพียง
ครูผู้ช่วย

นายอิทธิกร วงละคร
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัศมี โทรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุวันดา จันทพันธ์