กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายฤทธิเดช สีหาคุณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวปัญจรัตน์ วรโยธา

นายชัยวัฒน์ ไชยเพชร์
ครูผู้ช่วย