กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายคมสันต์ ต้นสวรรค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวรเชษฐ์ คุ้มหนองฮี