กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายรณชัย มีระหงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอรอุมา อ่อนสา

นางสาวพัณนิดา สุดชารี

นางสาวอุบลรัตน์ วงค์กระโซ่