กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอรอุมา อ่อนสา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพัณนิดา สุดชารี

นางสาวอุบลรัตน์ วงค์กระโซ่
พนักงานราชการ

นายอลงกรณ์ พลราชม
ครูอัตราจ้าง