กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายกมล แก่นจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุบล พลใจดี

นายพิษณุ ชมพู
พนักงานราชการ

นางสาวเสาวภา ใจเที่ยง