คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิสรณ์ คำมุงคุณ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงสุนันท์ ไชยเพชร
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรีชญา แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย โพธิชาติ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/2